Feedback, sv-eng, kortbox

Feedbackspelet är vårt populäraste spel. I den svensk-engelska versionen är alla feedbackkort både på svenska och engelska vilket är praktiskt på arbetsplatser med många olika nationaliteter.

Feedback-spelet ger grupper upplevelser i form av:

· Öva på att ge och ta emot feedback
· Uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
· Förståelse för hur empati utvecklas genom metoderna i feedback

Feedbackverktyget är ett självinstruerande redskap till företag, offentlig förvaltning, vårdsektorn, skolor och föreningsliv.

Till stöd för Dig som leder utvecklingen följer en kortare handledning med 5 stycken övningar som anpassas till rådande behov såsom:

· Att skapa gruppkänsla
· Att ge och ta kritik
· Att lära känna sina starka och svaga sidor
· Karriärplanering
· Individuell coachning

Deltagare 2-16 personer
Speltid 10-90 min

Innehåll

1 st kortbox med svensk/engelska kort  (140 kort per box)
1 st Handledning med 5 övningar

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Feedback, svenska, kortbox

Feedbackspelet är vårt populäraste spel.

Feedback-spelet ger grupper upplevelser i form av:

· Öva på att ge och ta emot feedback
· Uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
· Förståelse för hur empati utvecklas genom metoderna i feedback

Feedbackverktyget är ett självinstruerande redskap till företag, offentlig förvaltning, vårdsektorn, skolor och föreningsliv.

Till stöd för Dig som leder utvecklingen följer en kortare handledning med 5 stycken övningar som anpassas till rådande behov såsom:

· Att skapa gruppkänsla
· Att ge och ta kritik
· Att lära känna sina starka och svaga sidor
· Karriärplanering
· Individuell coachning

Deltagare 2-16 personer
Speltid 10-90 min

Innehåll

1 st kortbox med svenska kort  (140 kort per box)
1 st Handledning med 5 övningar

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Lära känna

Lära känna varandra bättre

Syftet och värdet med spelet är att lära känna varandra bättre på ett annorlunda och oväntat sätt. Att göra det på ett vänligt och inbjudande sätt är motiverande. Även om du och ni redan är lite bekanta med varandra öppnar spelet upp för att upptäcka nya saker och att lära känna varandra ännu bättre.

Innehåll

1 st Kortlek
1 st Instruktioner (i pdf-format)

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Värderingar, sve

Syftet med Värderingsspelet är att initiera diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för, men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet är också ett hjälpmedel för att nå konsensus i en grupp, ett team eller en organisation kring de värderingar och normer ni anser viktiga. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm.

Värderingsspelet består av kort innehållande värderingar och normer. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar.

Värderingarna består av kort indelade i tre grupper:
Generella värderingar
Värderingar som främst rör organisationer
Värderingar som främst berör individer

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade, men berör även teamkänslan i en grupp, en organisation eller globalt i vårt samhälle.

Deltagare: 2-10 personer
Tidsåtgång: 10-90 min

Innehåll

1 st Kortbox (144 kort)
1 st Handledarmanual med 4 st varianter på övningsspel

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Value game/Värderingsspelet sve-eng

Äntligen finns även vårt populära Värderingsspel med engelska ord.

Syftet med Värderingsspelet är att initiera diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för, men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet är också ett hjälpmedel för att nå konsensus i en grupp, ett team eller en organisation kring de värderingar och normer ni anser viktiga. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm.

Värderingsspelet består av kort innehållande värderingar och normer. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar.

Värderingarna består av kort indelade i tre grupper:
Generella värderingar
Värderingar som främst rör organisationer
Värderingar som främst berör individer

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade, men berör även teamkänslan i en grupp, en organisation eller globalt i vårt samhälle.

Deltagare: 2-10 personer
Tidsåtgång: 10-90 min

Innehåll

1 st Kortbox med både svens och engelsk text (144 kort)
1 st Handledarmanual med 4 st varianter på övningsspel

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Motivation

Motivationsverktyget är en kunskapskälla som fokuserar på inre motivation. Att låta sig ledas av sin inre motivation gör att man smälter samman med det man gör eller upplever. Det man upplever som inre motivation varierar från person till person, liksom att det förändras över tid. Att fundera över vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna skapa de bästa omständigheterna för att motivation är viktigt.

Syftet med spelet är att genom dialog och kreativitet, coacha kollegor att upptäcka sin inre motivation.

Spelet består av kort indelade i fyra grupper:

Aktiviteter:  Vad vill jag göra? Vad ger mig energi?
Inspirationskällor:  Varifrån kommer min inspiration? Hur hittar jag min och gruppens inre motivation?
Förutsättningar:  Vilka behov måste tillfredsställas för att jag skall kunna arbeta effektivt och samtidigt ha trevligt?
Hinder:  Vilka tankar hindrar mig från att genomföra sådant som motiverar mig?

Deltagare 2-25 personer per box
Tidsåtgång 10-90 min

Innehåll

1 st korbox (140 kort)
1 st handledarmanual (i pdf-format) med 33 olika varianter/övningar

Pris: 1 295 kr ex moms
Frakt tillkommer

Känslor

Känslor och empati spelar en viktig roll i våra liv. De påverkar i hög grad vårt beteende. Det är därför viktigt för oss att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt och hur vi kan göra oss medvetna om detta. Många människor har svårt att med ord beskriva sina känslor. Det här samtalsspelet är utvecklat för att underlätta just detta.

Syftet med spelet är att underlätta och diskutera omkring hur man upplever en situation eller relation till andra. Som en följd därav lär man sig inte bara förstå sina egna känslor utan även uppskatta andra människors beteende bättre.

Verktyget består av kort, indelade i tre grupper:

Behagliga och angenäma känslor
Otrevliga eller obehagliga känslor
Relationer och situationer i livet

Verktyget är mycket uppskattat för teamutveckling, lära känna varandra, utvärdering av utbildningsinsatser, karriärplanering, utvecklingssamtal och coachning.

Deltagare: 2-20 personer
Speltid: 10-60 min

Innehåll

1 st Kortbox (144 kort)
1 st Handledning (5 olika varianter på övningar)

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Personlig utveckling

Syftet med övningarna i Personlig utveckling är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner kring personliga åsikter och synsätt inom områden  som t ex kommunikation, förändring och ledarskap. Med hjälp av provocerande frågor uppmuntrar spelet också till att koppla de diskuterade ämnena till egna erfarenheter.spacer

Spelet består av 144 kort. På kortens framsidor står ett citat och på kortens baksidor en fråga som är kopplad till detta. Givetvis kan du välja om du vill arbeta med citaten eller enbart frågorna.spacer

Citat har länge varit en inspirationskälla för många människor: det är konsten att med få ord säga mycket. Citat kan hjälpa dig att förstå hur du ser på olika saker och livet som sådant. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka dina inre möjligheter och hjälpa dig att utnyttja dina kunskaper och färdigheter bättre. Citaten är indelade i sex temaområden: Ledarskap, Kommunikation, Livet, Förändring, Personlighet och Relationer. spacer

Deltagare: 2-6 personer
Speltid: 20-100 min

Innehållspacer

1 st Kortbox (144 kort)
1 st Handledarmanual för 5 st olika varianter och övningar

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer

Ledarskap

Coachverktyget ”Spelet om Ledarskap” öppnar upp en bättre kommunikation i din organisation. Forskning visar att chefer ofta upplever att det är svårt att leda på ett effektivt sätt och många underställda är missnöjda med chefens sätt att hantera sin uppgift. Spelet omfattar huvuddragen inom ledarskap och lämpar sig för alla typer av chefer, samt för en rad olika situationer och sätt att leda.

Syftet med coachspelet är att ge möjlighet till reflektion över hur du fungerar i din chefsroll, med fokus på frågeställningar som:

· Vilken är din syn på ledarskap, och hur gör du rent praktiskt?
· Lämpar sig din ledarstil, för ditt uppdrag?
· Vilken vision om ledarskap finns i din organisation?
· Vilka förväntningar har din omgivning på dig som chef?

Du bör regelbundet reflektera över ditt sätt att leda och din vision om ledarskap. Du behöver följa din verksamhets utveckling och ibland krävs det kanske att du förändrar ditt sätt att leda. Det här spelet kan hjälpa dig att identifiera och genomföra ditt ledarskap på ett effektivt sätt, samt göra det lättare att föra diskussioner med kollegor.

Deltagare 2-6 personer
Speltid 10-90 min

Innehållspacer

1 st kortbox
1 st handledarmanual (i pdf-format)

Pris: 795 kr ex moms
Frakt tillkommer

Lär Smart

LärSmart hjälper dig att effektivt coacha elever till att förstå hur den egna lärprocessen fungerar. Korten slussar dig på ett naturligt och effektivt sätt, genom samtal på väg till framgångsrika studier. LärSmart hjälper också dig som lärare, mentor, coach eller ledare, att inspirera och motivera. Det är också ett utmärkt coachande hjälpmedel i pedagogiskt utvecklingsarbete kolleger emellan.

Lärare i olika genrer fungerar här som handledare/coach till samtliga moment i verktygets metodinnehåll. Pedagogiken bygger i hög grad på en ömsesidig reflektion/ insikt mellan lärare och elever. Här kan även lärare uppleva en högre dimension av kreativitet där eleverna upptäcker nya perspektiv på sina problemområden. Genom LärSmart, visar sig problem mer hanterbara och lösningar blir lustfyllda.

LärSmart lämpar sig både individuellt eller för en grupp. Du väljer mellan sju olika metoder, beroende på syfte. Metoderna är exempel på hur LärSmart kan användas. Efter fem av metoderna presenteras också en version, som istället är anpassad för coaching lärare emellan.

Gruppcoaching kan med fördel användas vid vissa metoder. Syftet kan då vara att uppmuntra till diskussion och att eleverna ska dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Du kan också använda LärSmart i en helklass och arbeta med tema om t.ex. studieteknik eller stress. Klassen arbetar då i grupper om ca 6 elever. Observera att metoder som kan framkalla starka och personliga känslor hos eleven, bör användas för individuell coaching.

LärSmart består av kort som är indelade i fem olika kategorier:
Förutsättningar: Vilka förutsättningar och vilket stöd behöver jag för att lära mig på ett så motiverande sätt som möjligt?
Inlärningssätt: Hur föredrar jag att lära mig?
Förmågor: Vilka förmågor behöver jag för att lära mig så effektivt som möjligt?
Motivation: Varför studerar jag?
Inlärningshinder: Vilka hinder finns för min inlärning?
I verktyget ingår också 60 färgbrickor, som kan användas till vissa av metoderna för att markera de valda korten.

Deltagare: 2-6 personer

Innehåll

1 st kortbox (162 st kort)
1 st handledarmanual (i pdf-format)

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer