Feedback, sv-eng, kortbox

 spacer

Succéspelet Feedback ger dina grupper upplevelser i form av:

 

· Öva på att ge och ta emot feedback
· Uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
· Förståelse för hur empati utvecklas genom metoderna i feedback

 

Feedbackverktyget är ett självinstruerande redskap till företag, offentlig förvaltning, vårdsektorn, skolor och föreningsliv.
Till stöd för Dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen kunskapspärm med över 30 st situationsrelaterade workshops-övningar som anpassas till rådande behov såsom:

· att skapa gruppkänsla
· att våga ge och ta emot kritik
· att lära känna sina starka och svaga sidor
· ökad medkänsla genom aktivt lyssnande
· teamcoaching

spacer

Handledning: Beskrivning av fem stycken övningar
Deltagare 2-16 personer
1 st kortbox med kort  (140 kort per box)
Speltid 10-90 min

spacer

Feedbackspelet, 1 st box med kort, plus enklare handledning:

495 kr ex moms

Frakt tillkommer

 

Getting acquainted

Getting acquainted

The purpose and value of the game is to get to know each other better in a different and unexpected way. Doing it in a friendly and inviting way is motivating. Even if  you already are a little familiar with each other, the game opens up to discover new things and to get to know each other even better.

English version. 

Instruction in pdf format.

495 kr ex VAT

Shipping is added

Lära känna

Lära känna varandra bättre

Syftet och värdet med spelet är att lära känna varandra bättre på ett annorlunda och oväntat sätt. Att göra det på ett vänligt och inbjudande sätt är motiverande. Även om du och ni redan är lite bekanta med varandra öppnar spelet upp för att upptäcka nya saker och att lära känna varandra ännu bättre.

Instruktioner finns i pdf-format.

495 kr ex moms

Frakt tillkommer

Ledarskap

Att leda och ledas ingår i all verksamhet bland människor. Vad är effektivt ledarskap och vad innebär det egentligen? Det har länge varit känt att chefer ofta upplever en osäkerhet i sitt ledarskap samtidigt som underställda visar sitt missnöje med chefens sätt att hantera sin uppgift.

spacer

Spelet om Ledarskap berör alla nivåer av chefer, inför olika situationer och sätt att leda. Det syftar till att reflektera över hur du fungerar i din chefsroll, med fokus på frågeställningar som:

spacer

· Vilken är din syn på ledarskap, och hur gör du rent praktiskt?
· Lämpar sig din ledarstil, för ditt uppdrag?
· Vilken vision om ledarskap finns i din organisation?
· Vilka förväntningar har din omgivning på dig som chef?

spacer

Handledarmanual för 6 st metoder.
Exempel: Utvecklinssamtal och Ny som chef
Deltagare 2-6 personer
1 st kortbox. ( 75 kort / box)
Speltid 10-90 min

spacer

Spelet om Ledarskap, 1 st kortbox , plus handledamanual (i pdf-format):

795 kr ex moms

Frakt tillkommer

Lär Smart

Lär Smart bygger på upplevelser och fokus på närvaro. Elever inspireras till reflektion över livets lärande kopplat till sina studier och den egna personligheten. Processen utgörs av handledning och coaching. Målsättningen är att ge eleven alla tänkbara förutsättningar som står till buds för att skapa motivation och meningsfullhet i sina studier.

spacer

Lärare i olika genrer fungerar här som handledare/coach till samtliga moment i verktygets metodinnehåll. Pedagogiken bygger i hög grad på en ömsesidig reflektion/ insikt mellan lärare och elever. Här kan även lärare uppleva en högre dimension av kreativitet där eleverna upptäcker nya perspektiv på sina problemområden. Genom LärSmart, visar sig problem mer hanterbara och lösningar blir lustfyllda.

spacer

Produkten fungerar som ett självinstruerande material genom en utförlig handledarmanual.

spacer

Lär Smart – effektiva samtal om studier. LärSmart är ett vägledande och motiverande kommunikationsverktyg.

spacer

Med hjälp av 162 samtalskort coachar du dina elever till en förbättrad studiesituation.

spacer

Korten med ord och påståenden om studier, ger dina elever insikt i de viktigaste faktorerna för lärande:

· förutsättningar
· inlärningssätt
· förmågor
· motivation
· inlärningshinder

I den utförliga och självinstruerande manualen väljer du bland 7 metoder. För varje metod, ges förslag på coachande frågor, som effektivt leder dig fram till målet för samtalet.

spacer

LärSmart innhåller samtidigt olika moment för inspiration och stöd till pedagogiskt utvecklingsarbete lärare emellan!

spacer

Handledarmanual: Innhåller 7 olika metoder.
Deltagare 2-6 personer

spacer

LärSmart, 1 st kortbox, plus handledarmanual (i pdf-format):spacer

Pris 495 kr ex momsspacer

Frakt tillkommer

Värderingar

Detta lärande verktyg inspirerar gruppen till djupare insikt omkring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet om vad du står för men också i högre grad, lära dig respektera människors oliktänkande!  Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det får inte användas för att påtvinga en värdering eller norm.

Värderingar består av kort indelade i tre grupper. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar. Korten med värderingar har klassificerats enligt följande:

spacer

  • Generella värderingar
  • Värderingar som främst rör organisationer
  • Värderingar som främst berör individer

spacer

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade men berör även teamkänslan i en grupp, en organisation eller globalt i vårt samhälle.

spacer

Lärande verktyg: 1 st kortbox (144 kort)
Handledarmanual med 4 st varianter på övningsspel.
Deltagare 2-10 personer per box
Tidsåtgång 10-90 min

Värderingar, 1 st kortbox:spacer

495 kr ex moms

Frakt tillkommer

Motivation

Motivationsverktyget är en kunskapskälla fokuserar på inre motivation. Att låta sig ledas av sin inre motivation gör att man smälter samman med det man gör eller upplever. Det man upplever som inre motivation varierar från person till person, liksom att det förändras över tid. Att fundera över vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna skapa de bästa omständigheterna för att motivation är viktigt.

spacer

Syftet med spelet är att genom dialog och kreativitet, coacha kollegor att upptäcka sin inre motivation. Spelet består av kort indelade i fyra grupper:

spacer

Aktiviteter:  Vad vill jag göra? Vad ger mig energi?
Inspirationskällor:  Varifrån kommer min inspiration? Hur hittar jag min och gruppens inre motivation?
Förutsättningar:  Vilka behov måste tillfredsställas för att jag skall kunna arbeta effektivt och samtidigt ha trevligt?
Hinder:  Vilka tankar hindrar mig från att genomföra sådant som motiverar mig?

spacer

Ingår:  Handledarmanual och Mentorpärm med 33 olika varianter/övningar

spacer

1 st kortbox a 140 st kort.
Deltagare 2-25 personer per box
Tidsåtgång 10-90 min

spacer

Motivationsspelet, 1 st korbox, plus handledarmanual (i pdf-format) för mer än 25 st tester och övningar:spacer

1 295 kr ex momsspacer

Frakt tillkommer

Känslor

Känslor och empati spelar en viktig roll i våra liv. De påverkar i hög grad vårt beteende. Det är därför viktigt för oss att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt och hur vi kan göra oss medvetna om detta. Många människor har svårt att med ord beskriva sina känslor. Känslor är utvecklat för att underlätta just detta. Nyttoeffekt.

spacer

Här får både individer och grupper reflektera om hur de upplever en situationer människor eller organisationer. Som en följd därav lär man sig inte bara förstå sina egna känslor utan också uppskatta andra människors beteende på ett nyanserat sätt.

spacer

Verktyget består av kort, indelade i tre grupper. Det finns ett blankt kort i varje grupp, i händelse av att du behöver lägga till något. Grupperna är:

spacer

  • trevliga känslor
  • otrevliga känslor
  • delar av livet

spacer

Verktyget är mycket uppskattat för teamutveckling, lära känna varandra, utvärdering av utbildningsinsatser, karriärplanering, utvecklingssamtal och coachning.

spacer

Startpaket: 1 st spel (144 kort)
Guide till handledning ingår (8s)
Deltagare 2-20 personer per spelbox
Speltid 10-60 min
5 olika varianter på övningar

spacer

Känslor, 1 st kortbox:spacer

495 kr ex moms

Frakt tillkommer

Personlig utveckling

Syftet med övningarna i Personlig utveckling är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner kring personliga åsikter och synsätt inom områden     som t ex kommunikation, förändring och ledarskap. Med hjälp av provocerande frågor uppmuntrar spelet också till att koppla de diskuterade ämnena till egna erfarenheter.

spacer

Spelet består av 144 kort. På kortens framsidor står ett citat och på kortens baksidor en fråga som är kopplad till detta. Givetvis kan du välja om du vill arbeta med citaten eller enbart frågorna.

spacer

Citat har länge varit en inspirationskälla för många människor: det är konsten att med få ord säga mycket. Citat kan hjälpa dig att förstå hur du ser på olika saker och livet som sådant. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka dina inre möjligheter och hjälpa dig att utnyttja dina kunskaper och färdigheter bättre. Indelning i sex temaområden: ledarskap, kommunikation, livet, förändring, personlighet och relationer. Vissa citat kan även placeras i andra kategorier. Varje temaområde omfattar 20-25 kort plus ett blankt kort på vilket valfritt citat eller fråga citat kan läggas till.

spacer

Startpaket: 1 st spel (144 kort)
Handledarmanual för 5 st olika varianter och övningar
Deltagare 2-6 personer per spelbox
Speltid 20-100 min

spacer

Personlig utveckling, 1 st kortbox:spacer

495 kr ex moms

Frakt tillkommer

Varukorg